اهداف اعزام دانشجو

اهداف اعزام دانشجو

دانشسارانگلستاندوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانMBA در انگلستانکلوپ دانشسار
  • TABLIGH.DANESHSAR 2
  • daneshsar 2

اهداف اعزام دانشجو

الف) اهداف عمومی

  •  كمك به ارتقاء سطح علمی جامعه و ايجاد زمينه در ارتباط علمي و فرهنگي بيشتر اكيپ های فني تخصصي سازمان ها و ارگان های دولتي و نيز بخش خصوصي و صنايع با دانشگاه های معتبر دنیا.

  • فراهم آوردن شرايط رشد علمي براي پرسنل مستعدی كه برای ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، دوره هاي كوتاه مدت و ... به دنبال فرصت های مناسب در کشورهای مختلف هستند.

  • جلب مشاركت در زمينه تربيت نيروی انساني متخصص مورد نياز كشور.

  • كمك به شناساندن توان علمی و استعدادهای پرورش يافته داخل كشور به دانشگاه ها و مراكز علمي خارج از كشور.

 

ب) اهداف اختصاصی

  • ايجاد موقعيت امن و مناسب جهت تصميم گيری متقاضيان

  •  فضاسازی های تخصصی جهت استفاده از فرصت های آموزشی و فرهنگی با ارائه مشاوره و راهنمايی به متقاضيان با توجه به بازار كارآينده با شناساندن گرايش ها و دانش های نوين به آن ها.

  • تسهيل كسب اطلاعات تخصصی موثر در تصميم گيری افراد.

  •  حمايت همه جانبه از متقاضيان و خانواده ايشان در طول پذيرش، اخذ ويزا و در دوران تحصيل و اقامت در خارج از كشور.

 

مطالب بیشتر در این مورد