دانشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور انگلستان

دانشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور انگلستان

دانشسارانگلستاندوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانMBA در انگلستانکلوپ دانشسار
 • TABLIGH-DOREHA 1

دانشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور  انگلستان

با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي‌گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي‌نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.

قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي‌آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي‌گردد.

نكات مهم

ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌گردد.

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ،اعلام شده‌اند به شرح  زير مي‌باشد:

 1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم‌پايه براي رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )
 2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره‌انترني و گذراندن دوره انترني در كشور
 3. براي دانشجويان رشته‌هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره
 4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي‌باشند.
 5. براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :
 • معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش‌دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.
 • ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.
 1. براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي  دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي غير باليني كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازي و رشته‌هاي علوم پايه پزشكي( شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.
 2. براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي‌نمايند،  در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي‌باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.
 3. دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين،  آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب 60% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.
 4. مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌هاي داروسازي ، علوم‌پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.
 5. با توجه به طول و عرض دوره‌هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و Ph.D ) در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان  و عدم همحواني با دوره‌هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.

 

شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

 1. ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.
 2. ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.
 3. ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.
 4. حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:

الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

 

شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 2. گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.
 3. شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.
 4. تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  انگلستان

 

 1. دانشگاه آكسفورد   Oxford University
 2. دانشگاه استون   Aston University
 3. دانشگاه ادين برو   University of Edinburgh
 4. انستيتو افتالمولوژي   Institute of Ophthalmology
 5. انستيتو  سلامت كودكان    B.P.M.F (Institute of Child Health )
 6. دانشگاه استراتكلايد  University of Strathclyde
 7. انستيتو اعصاب   Institute of Neurology
 8. دانشگاه بات   University of Bath
 9. دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي  School of Medicine (Royal Hospitals)
 10. دانشگاه  بريستول   University of Bristol
 11. دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج  St.George’s Hospital Medical School
 12. دانشگاه  داندي    University of Dundee
 13. دانشگاه  ريدينگ   University of Reading
 14. دانشگاه  ساري   University of  Surrey
 15. دانشگاه  شفيلد   University of Sheffield
 16. دانشگاه  كنت   University of  Kent
 17. كالج پزشكي بيمارستان لندن   London Hospital Medical College
 18. دانشگاه  گلاسكو    University of Glasgow
 19. دانشگاه  ليستر   University of  Leicester
 20. دانشگاه ليورپول   University of Liverpool
 21. دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري London School of hygiene and tropical Medicine
 22. دانشگاه  ناتينگهام    University of Nottingham
 23. دانشگاه نيوكاسل    University of  Newcastle Upon tyne
 24. دانشگاه وارويك    University of Warwick
 25. دانشگاه  كالج لندن   U.C.L (University College of London)
 26. دانشگاه  يورك   University of  York
 27. دانشگاه  بيرمنگام   University of  Birmingham
 28. دانشگاه  دورهام   University of  Durham
 29. دانشگاه ساسكس   University of  Sussex
 30. دانشگاه  ساتهمپتون   University of  Southampton
 31. دانشگاه كمبريج   University of  Cambridge
 32. كنيگز كالج لندن King’s College London
 33. دانشگاه كارديف  University of  Wales College of Cardiff
 34. دانشگاه لانكستر  University of  Lancaster
 35. دانشگاه  ليدز  University of  Leeds
 36. دانشگاه  منچستر   University of  Manchester
 37. كالج پزشكي سلطنتي   Royal  College of Medicine
 38. دانشگاه  نورويج  University of  Norwich
 39. دانشگاه ولز   University of  Wales
 40. دانشگاه  آبردين   University of  Aberdeen
 41. امپريال كالج لندن   London  Imperial College
 42. دانشگاه اندروز   University of  ST Andrews
 43. دانشگاه ايست انگليا  University of   East Anglia
 44. انستتيو تحقيقات سرطان  B.P.M.F (Institute of Cancer research )
 45. انستتيو روانپزشكيM.P.M.F
 46. دانشگاه كيل‌ Keel University
 47. اتحاديه دانشكدههاي پزشكي و دندانپزشكي
 48. United Medical & Dental Schools
 49. Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National
 50. دانشگاه سالفورد   University Salford
 51. دانشگاه برونل  University Brunel
 52. دانشگاه برادفورد   University Bradford
 53. دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool John Moores University
 54. دانشگاه لاخ بروLoughborough University
 55. دانشگاه ميدل سكسMiddlesex University
 56. دانشگاه سيتي CITY University
 57. دانشگاه متروپوليتن London Metropolitan University
 58. دانشگاه كينگزتون Kingston University

 

 

 

مطالب بیشتر در این مورد
 • هزینه های تحصیلی